آمارهای رسمی فرودین ماه 1401

اسناد

عنوان pdf word تاریخ بارگذاری
آمارهای رسمی ماهانه( فروردین ماه 1402) دانلود فایل دانلود فایل 140202/19
آمارهای رسمی تجمعی ( پایان سال 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1402/01/19
آمارهای رسمی ماهانه( اسفند ماه 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1402/01/19
آمارهای رسمی ماهانه( بهمن‌‌ماه 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/12/16
آمارهای رسمی ماهانه( دی‌‌ماه 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/11/19
آمارهای رسمی تجمعی (نه ماهه 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/10/19
آمارهای رسمی ماهانه( آذر‌ماه 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/10/19
آمارهای رسمی ماهانه(َآبان ماه1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/09/19
آمارهای رسمی ماهانه(َمهرماه1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/08/18
آمارهای رسمی تجمعی (شش ماهه اول 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/07/19
آمارهای رسمی ماهانه(َشهریورماه 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/07/19
آمارهای رسمی ماهانه(مرداد ماه 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/06/19
آمارهای رسمی ماهانه(تیر ماه 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/05/19
آمارهای رسمی تجمعی (سه ماهه اول1401 ) دانلود فایل دانلود فایل 1401/04/18
آمارهای رسمی ماهانه (خرداد ماه 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/04/18
آمارهای رسمی ماهانه (اردیبهشت ماه 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/03/18
آمارهای رسمی ماهانه (فرودین ماه 1401) دانلود فایل دانلود فایل 1401/02/19
آمارهای رسمی تجمعی (12 ماهه سال 1400) دانلود فایل دانلود فایل 1401/02/06
آمارهای رسمی تجمعی ( پایان سال 1399) دانلود فایل دانلود فایل 1401/02/06
آمارهای رسمی تجمعی ( پایان سال 1398) دانلود فایل دانلود فایل 1401/02/06
آمارهای رسمی تجمعی ( پایان سال 1397) دانلود فایل دانلود فایل 1401/02/06
آمارهای رسمی تجمعی ( پایان سال 1396) دانلود فایل دانلود فایل 1401/02/06
آمارهای رسمی تجمعی ( پایان سال 1395) دانلود فایل دانلود فایل 1401/02/06